Znak SR
Správa finančnej kontroly Zvolen
tel: 045/5240011, fax: 045/5240050, e-mail: sfkzv@sfkzv.sk

Posledná aktualizácia: 11.1.2016

Oznámenie

Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorým bola Správa finančnej kontroly Zvolen zrušená. Všetky práva a povinnosti prešli na Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene.
Kontakty ostávajú nezmenené.


Zmena v označovaní bankových účtov pri platbách uložených sankcií od 1. februára 2014:

Účet č. 7000089596/8180 - IBAN: SK2081800000007000089596 | Účet č. 7000325886/8180 - IBAN: SK7481800000007000325886

Účet č. 7000089561/8180 - IBAN: SK9281800000007000089561 | Účet č. 7000089588/8180 - IBAN: SK4281800000007000089588

Účet č. 7000245990/8180 - IBAN: SK8381800000007000245990 | KÓD BANKY: BIC:SPSRSKBA


Úvod

Vitajte
Navigácia
Parkovanie
Základné informácie

Zriadenie a charakteristika SFK Zvolen
Územná pôsobnosť
Vedúci zamestnanci
Predmet činnosti

V zmysle zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, Správa finančnej kontroly Zvolen...

Základné právne normy a predpisy

Správa finančnej kontroly Zvolen bola zriadená zákonom č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly...

Organizačná štruktúra

Správa finančnej kontroly Zvolen má 3 stupne riadenia. Vnútorne sa člení na...

Sprístupňovanie informácií

Správa finančnej kontroly Zvolen sprístupňuje informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov...

Vybavovanie potvrdení

Žiadosť o vydanie potvrdenia o nevedení správneho konania a vysporiadaní záväzkov voči štátu - náležitosti.

Výročné správy

Výročná správa 2014
Výročná správa 2013
Výročná správa 2012
Pôsobnosť ako správneho orgánu

Správa finančnej kontroly Zvolen plní úlohy spojené s funkciou prvostupňového správneho orgánu...

Povinne zverejňované zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy od 1.1.2011
Zmluvy k 9.7.2010 a od 10.7.2010 do 31.12.2010
Zmluvy od 04.07.2006 do 09.07.2010
Povinne zverejňované faktúry

Faktúry od 01.01.2015
Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014
Faktúry od 01.01.2011 do 31.12.2013
Povinne zverejňované objednávky

Objednávky od 01.01.2015
Objednávky od 01.01.2011 do 31.12.2014

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie od 01.07.2013
Verejné obstarávanie do 30.06.2013
ERDF, Operačný program Technická pomoc
Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program technická pomoc.
Ponuka prebytočného majetku org.

Register ponúkaného majetku štátu
ERDF, Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program technická pomoc.
Stránky sú čitateľné aj pre nevidomých. | © 2009Tomáš Pilarčík|Správa finančnej kontroly Zvolen